Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden:

Preambule

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om de rechten en verplichtingen van de partijen te definiëren die voortvloeien uit de online verkoop van de producten die worden aangeboden door FOOD INGREDIENTS TECHNOLOGIES SPRL (hierna het " Bedrijf "), op de site www.nutritism.com (ci- daarna de " Site ").

De onderneming is gevestigd Chemin du Fundus (ME) 8, 7822 Ath en is geregistreerd bij de Central Business Bank onder het nummer 0466.597.120Ze is te bereiken op het telefoonnummer +32 68 250 230, per fax op het nummer +32 68 250 233 per e-mail op het volgende adres info@nutritism.com.

Het Bedrijf brengt Nutritismeproducten op de markt via haar Site (hierna de " Producten ").

Klanten en de Onderneming worden in deze algemene voorwaarden gezamenlijk Partijen genoemd.

1. Reikwijdte

1.1Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op elke bestelling geplaatst bij het bedrijf of levering gedaan door het bedrijf, zowel in België als in het buitenland, met uitsluiting van alle andere algemene of specifieke voorwaarden die mogelijk zijn op elk moment aan de klant meegedeeld.

1.2Elke mogelijke afwijking van deze algemene verkoopvoorwaarden vereist de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een of meer personen die wettelijk bevoegd zijn om in naam en voor rekening van het bedrijf te handelen.Een dergelijke uitzondering is alleen geldig voor de bestelling of levering waarvoor deze is overeengekomen.

2. Bestellingen

2.1 De bestelling van een klant is definitief wanneer de klant zijn mandje op de site valideert door op de knop "Bevestig mijn bestelling en betalen" te klikken.

2.2 Wanneer de bestelling definitief is, ontvangt de klant binnen 24 uur een bevestiging van de details ervan op zijn e-mailadres.

2.3 Het bedrijf verbindt zich ertoe zijn bestelling aan de klant te leveren vanaf het moment dat het bedrijf de prijs en de verzendkosten op een van zijn bankrekeningen heeft ontvangen, en alleen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden van de producten.

3. Prijs

3.1De getoonde prijzen houden geen rekening met de kosten van verwerking, verzending en verzekering van de bestelling.Deze kosten worden naast de Klant gefactureerd, na definitieve validatie van de bestelling

3.2Prijzen zijn uitgedrukt in euro en altijd inclusief btw.Bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht waren op het moment van de definitieve validatie van de bestelling op de Site.

3.3Het bedrijf heeft het recht om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die op de site worden weergegeven op het moment van de definitieve validatie van de bestelling op de site door de klant.

4. Verzendkosten

4.1 De verzendkosten omvatten de kosten van verwerking, verzending en verzekering voor de levering van de bestelling.

4.2 Het bedrag van de verzendkosten varieert afhankelijk van het gewicht van het pakket met de bestelling en het land van bestemming.

5. Levertijden

5.1De levertijden aangegeven op het overzicht van de bestelling beginnen te lopen vanaf de ontvangst door de Onderneming van de betaling van de prijs en de verzendkosten.

5.2 Deze tijden zijn bij benadering en worden alleen ter informatie gegevenEventuele vertragingen bij de levering kunnen nimmer aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst onder voorbehoud van punt 5.3.

5.3 Op Belgisch grondgebied zal de levering van een Bestelling nooit een periode van dertig dagen overschrijden vanaf de dag waarop de verkoop definitief is.Anders, de

De klant heeft het recht om de verkoop zonder voorafgaande rechterlijke beslissing en zonder voorafgaande kennisgeving aan het bedrijf op te lossen door eenvoudige kennisgeving aan de klantenservice zoals bedoeld in artikel 11, en onverminderd het recht van de klant om schadevergoeding te eisen en rente over de geleden schade.

Wanneer een verkoop wordt beëindigd door de fouten en grieven van het bedrijf, is deze laatste aansprakelijk jegens de klant voor een vaste vergoeding van 10% van het bedrag tot welke de verkoop is beëindigd, plus de kosten die zijn gemaakt door het feit deze beëindiging, onverminderd het recht van de Klant om de realiteit vast te stellen van een hogere schade waarvoor hij moet worden vergoed.

5.4De bestelling kan in één keer worden verzonden of door fractionering, naar keuze van het bedrijf.

5.5 De overdracht van risico's verbonden aan de bestelde Producten (schade, vernietiging, etc.) vindt plaats op het moment van levering.

5.6 De levering van een bestelling kan worden opgeschort in het geval van onvoorziene omstandigheden buiten de controle van het bedrijf waardoor deze de overeengekomen leverdatum niet kan halenDe Onderneming behoudt zich het recht voor om de levering op te schorten zolang deze moeilijkheid voortduurt, of zelfs om de levering op te zeggen in toepassing van artikel 10, zonder echter aansprakelijk te zijn voor enige vergoeding met betrekking tot de koper.

6. Eigendomsoverdracht en levering

6.1In het geval dat, in afwijking van artikel 5.1, de bestelling naar de klant wordt gestuurd voordat de onderneming de prijs en verzendkosten heeft ontvangen, blijven de geleverde producten, zelfs als ze zijn gewijzigd of verwerkt, eigendom van Bedrijf tot volledige betaling van de hoofdprijs, kosten en rente.

6.2De Klant die weigert de aangeboden Producten te ontvangen of te verwijderen zonder een in artikel 8.2 bedoelde herroepingsverklaring af te leggen, betaalt de daaruit voortvloeiende kosten, zoals opslagkosten en transportkosten, onverminderd andere bedragen waarop de vennootschap na deze weigering aanspraak kan maken.

7. Inspectie en garantie

7.1 De Producten hebben een garantie tegen verborgen gebreken, bedoeld in artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk WetboekHet bedrijf garandeert de producten echter niet tegen verborgen gebreken waarvan het niet op de hoogte was.

7.2 Met betrekking tot consumentenklanten zijn de Producten onderworpen aan een wettelijke garantie van overeenstemming met de aangekondigde kenmerken, vastgelegd in artikelen 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en voor een periode van twee jaar.

7.3. De koper is verplicht de goederen bij aflevering daarvan te controlerenOm geldig te zijn, moet elke klacht die verband houdt met een duidelijk defect in de Producten of een fout in de bestelling binnen acht kalenderdagen na levering aan het Bedrijf worden gemeld, aan de klantenservice zoals bedoeld in artikel 11.

7.4Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor problemen als gevolg van oneigenlijk en / of oneigenlijk gebruik van de goederen, problemen die het gevolg zijn van een geval van overmacht en het feit of opzettelijke fout van een persoon, inclusief de koper of zijn bedienden.

8. Herroepingsrecht

8.1 Behalve voor bestellingen van producten die zijn gemaakt volgens de specificaties van de klant, heeft de klant, als hij een consument is, het recht om de verkoop binnen veertien kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen. na de dag waarop de Klant of een andere derde dan de door de Klant aangewezen vervoerder het Product fysiek in bezit heeft genomen, mits de Producten nog niet, zelfs niet gedeeltelijk, zijn verbruikt.

8.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant zijn beslissing om de koopovereenkomst te herroepen aan het bedrijf meedelen op het volgende e-mailadres info@nutritism.com of het volgende postadres: Chemin du Fundus, 8 • B-7822 Ghislenghien • België door middel van een eenduidige verklaringDe klant kan het modelformulier voor wettelijke herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Als de klant zijn verzoek tot herroeping indient via het bovengenoemde internetadres of e-mailadres, stuurt het bedrijf de klant een ontvangstbevestiging op het e-mailadres van de klant.

8.3 Om de herroepingstermijn te respecteren, is het voldoende dat de klant de in artikel 8.2 bedoelde communicatie verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.4 In geval van herroeping door de klant, vergoedt het bedrijf alle ontvangen betalingen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant, indien van toepassing, een bezorgmethode zou hebben gekozen) andere dan de goedkopere standaardleveringsmethode die door het bedrijf wordt aangeboden) zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag waarop het bedrijf op de hoogte wordt gebracht van het besluit van de klant om zich terug te trekken uit de verkoopDe Maatschappij vergoedt met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een ander middel; in ieder geval brengt deze terugbetaling geen kosten voor de Klant met zich mee.

8.5 In geval van herroeping moet de klant de bestelde producten zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen nadat de klant zijn beslissing om zich uit het contract terug te trekken heeft meegedeeld, terugsturen of terugsturen naar de maatschappelijke zetel van het bedrijf. verkoop aan het bedrijfDeze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd als de klant het product terugstuurt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.

De klant is verplicht de directe kosten van het terugzenden van de bestelde producten te dragen.

8.6 De Klant is alleen aansprakelijk in geval van herroeping vanwege de waardevermindering van de bestelde Producten als gevolg van andere manipulaties dan die nodig zijn om de aard, kenmerken en goede werking van genoemde Producten vast te stellen.

9. Betaling

9.1Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn bestellingen contant betaalbaar op de bankrekening van het Bedrijf na definitieve bevestiging van de bestelling.

9.3Betalingen worden gedaan op de site via de

9.3. Als het bedrijf de prijs en verzendkosten niet binnen veertien dagen na bevestiging van de bestelling ontvangt en geen verzoek tot herroeping als bedoeld in artikel 8.2 heeft ontvangen, kan het bedrijf het contract eenzijdig beëindigen. , zonder voorafgaande rechterlijke beslissing en zonder kennisgeving aan de klant, door eenvoudige kennisgeving aan de klant op het e-mailadres dat wordt gebruikt voor de bevestiging van de details van zijn bestelling, en onverminderd het recht van het bedrijf om schadevergoeding te eisen voor de geleden schade.

9.4Wanneer een verkoop wordt beëindigd door de fouten en grieven van de klant, is deze laatste aansprakelijk jegens het bedrijf voor een schade die is vastgesteld op 10% van het bedrag tot het moment waarop de verkoop is beëindigd, plus de kosten die hierdoor zijn gemaakt beëindiging, onverminderd het recht van de Vennootschap om de realiteit vast te stellen van hogere schade waarvoor deze moet worden vergoed.

10. Overmacht

10.1Elk geval van overmacht of een toevallige gebeurtenis ontslaat het bedrijf en de klant van elke verplichting zonder dat de andere partij schadevergoeding kan vorderen.

10.2Indien de Vennootschap, om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen, afhankelijk is van de levering van een derde onderneming, is dit artikel ook van toepassing op gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen die deze derde onderneming heeft geleden wanneer deze gebeurtenissen van aard zijn om de naleving van haar verplichtingen door de onderneming vertragen of belemmeren.

10.3Als overmacht worden beschouwd, zonder dat deze lijst uitputtend is: ongevallen, materiaalbreuk, oorlog, natuurrampen, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, staking, uitsluiting, diefstal en uitzonderlijke files.

11. Klachten

De klant kan elke klacht met betrekking tot zijn bestelling sturen naar de volgende dienst na verkoop van het bedrijf:

Chemin du Fundus, 8 • B-7822 Ghislenghien • België Tel: +32 68 250 230 • Fax: + -32 68 250 233 E-mail: info@fit-ingredients.com

12. Beperking van aansprakelijkheidsclausule

In het geval dat de verantwoordelijkheid van het bedrijf wordt ingeschakeld als gevolg van een defect of gebrek aan overeenstemming van de verkochte producten, is de verantwoordelijkheid van het bedrijf beperkt tot directe schade, met uitsluiting van indirecte schade zoals en zonder deze lijst is volledig, verlies van winst, financiële of commerciële verliezen, productieverlies, stijging van algemene kosten, stijging van administratieve kosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten en verlies van klanten .

13. Nietigheid

13.1De nietigheid van een of meer van de clausules van deze algemene voorwaarden en / of van het contract heeft geen invloed op de geldigheid van de andere clausules, en de algemene voorwaarden en / of het contract blijven van kracht zonder deze clausule.

13.2De partijen verbinden zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen over de vervanging van de clausule (s) die is geschrapt door een of meer geldige clausules met een gelijkwaardig economisch resultaat.

14. Persoonlijke gegevens

14.1Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden door het bedrijf bewaard en kunnen worden doorgegeven aan de bedrijven waarmee het bedrijf - of zijn leveranciers - samenwerken (s), wanneer dergelijke communicatie nodig is voor de verwerking van de bestelling.De Klant geeft het Bedrijf ook toestemming om deze gegevens te gebruiken om statistieken samen te stellen om de aangeboden diensten te verbeteren.

14.2Deze informatie kan ook worden gebruikt om via elk communicatiemiddel informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de onderneming aan haar klanten te verspreiden.

14.3Het bedrijf bewaart persoonsgegevens om volgende bestellingen te vergemakkelijkenDe onderneming stemt er verder mee in de informatie die ze heeft niet bekend te maken aan een derde partij.De door het bedrijf bewaarde gegevens kunnen te allen tijde op verzoek van de klant worden opgevraagd en gecorrigeerd bij de klantenservice zoals bedoeld in artikel 11.

14.4 Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is de verwerking van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling, verklaard met de Privacycommissie .

15. Bewijs

Partijen aanvaarden, in het kader van hun relaties, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, computerback-ups, ...).

16. Capaciteit

De Klant verklaart de wettelijke bevoegdheid te hebben om een koopovereenkomst te sluiten.

17. Toepasselijk recht - Geschillenbeslechting

17.1De overeenkomst tussen de vennootschap en de koper wordt beheerst door het Belgische recht.

17.2Alle geschillen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de toepassing of interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

18. Talen

In geval van discrepantie in de vertaling of interpretatie tussen de Franse, Nederlandse en Engelse versie van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Franse versie.